···DÜREN···

– 13.01.19

Jahresgaben 2018 des Museumsvereins Düren

– 10.03.19

Duktusinduziert, Thomas Arnolds

– 10.03.19

Hoesch Talents 2018. Eine Ausstellung der Werkloge, Kunstvermittlung am Leopold-Hoesch-Museum & Papiermuseum Düren

Hoeschplatz 1, 52349 Düren, T. +49 (0)2421 252561, museum@dueren.de, www.leopoldhoeschmuseum.de, Tue–Sun 10–17 h, Thu 10–19 h