···DÜREN···

– 16.02.20

Vom Leben in Industrielandschaften – Eine fotografische Bestandsaufnahme, Irmel Kamp, Aglaia Konrad, Armin Linke, August Sander a.o.

08.03. – 31.05.20

Apropos Papier: Jimmy Robert, Opening 08.03., 12 h

Hoeschplatz 1, 52349 Düren, T. +49 (0)2421 252561, museum@dueren.de, www.leopoldhoeschmuseum.de, Tue–Sun 10–17 h, Thu 10–19 h