···ESSEN···

– 27.10.19

Module/Essen, Veit Stratmann

– 03.11.19

6 ½ Wochen, Thomas Albdorf

– 12.01.20

Bauhaus am Folkwang, László Moholy-Nagy

11.10.19 – 15.03.20

I Was a Robot. Science Fiction und Popkultur, Opening 10.10., 19 h

11.10.19 – 12.01.20

Made in Japan – Plakate, Shin Matsunaga, Opening 10.10., 19 h

18.10. – 24.11.19

Das beseelte Ding. Vom Geist der Gestaltung, teachers and students of the Folkwang University of the Arts, Opening 17.10., 19 h

08.11.19 – 15.03.20

Der montierte Mensch, Fernand Léger, Ed Atkins, Marcel Duchamp, El Lissitzky, Otto Dix, Opening 07.11., 19 h

Museumsplatz 1, 45128 Essen, T. +49 (0)201 8845000, info@museum-folkwang.essen.de, www.museum-folkwang.de, Tue–Sun 10–18 h, Thu–Fri 10–20 h